Vedtægter for Allindelille IF.
 
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Allindelille IF i Allindelille skoles distrikt. Foreningen er hjemmehørende i Allindelille i Ringsted Kommune.  Foreningen er stiftet den 5. april 1927.
 
§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI og er dermed undergivet denne organisations vedtægter.
 
§ 4: MEDLEMSKAB.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som vedkender sig nærværende vedtægter og ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og støtte disse. Det er en forudsætning for medlemskab, at opkrævede kontingenter betales.
 
Stk. 2. Fuldgyldigt medlem af foreningen er enhver som har betalt kontingent til idrætslige eller sociale aktiviteter eller har tegnet et passivt medlemskab for enkelt person. Kontingent for idrætslige og sociale aktiviteter opkræves for sæson, passivt medlemskab opkræves en gang årligt, gældende for perioden 1. januar – 31. december.
 
§ 5: EKSKLUSION.
Stk. 1. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når medlemmet har undladt at betale kontingent over en fastsat periode.
 
Stk. 2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet optræder med en, for foreningen, uværdig opførsel. Det forudsættes, at begge parter i sagen høres forinden udelukkelse. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 6: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
 
§ 7: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af formand, økonomiansvarlig og aktivitetsansvarlig, der udgør ledelsen. Disse 3 udgør ledergruppen sammen med 2 supplerende. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Ledelsen konstituerer sig på første møde efter generalfor-samlingen.
 
Valg til ledelsen sker for 2 år ad gangen, i lige årstal er 2 på valg, i ulige årstal er 1 på valg. Der vælges 1 supplerende medlem hvert år.
 
Hvis der sker frafald i ledelsen, skal et af de supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som skal varetage posten indtil næste generalforsamling.
 
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
 
§ 8: UNDERUDVALG.
Der skal oprettes et administrationsudvalg til støtte for ledergruppen samt aktivitetsudvalg til de forskellige idrætsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.
 
Udvalgene skal bestå af 3-5 personer.
 
Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.
 
Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg.
 
§ 9: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og økonomiudvalget.
 
§ 10: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
 
 
 
§ 11: GENERALFORSAMLING.
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
 4. Valgbar til ledelse og ledergruppen er enhver, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal.
I modsat fald skal der gennemføres valg med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside senest den 1. januar.
 
 1. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
 
 1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør stk. 5 til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
 
 1. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 12: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
 4. Behandling af forslag.
 5. Skriftlig afstemning om forslag til personvalg fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
 1. Valg af revisorer.
 2. Eventuelt.
 
§ 13: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent eller når ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§ 14: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af både formand og økonomiformand. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån over 200.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.
 
§ 15: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.
Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 16: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomiformand er ansvarlig for foreningens regnskab.
 
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§17: OPLØSNING
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettige aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Ringsted Kommune. Fordelingen af evt. midler foretages/varetages af DGI.
 
Således vedtaget d. 28. januar 2012
 
 
 
Allindelille IF | | |